Translate

Animal Books for Children

ด้วยความรักและสนใจสัตว์ต่างๆ ฉันจึงเขียนหนังสือเกี่ยวกับสัตว์สำหรับเด็กไว้หลายเล่ม เช่น ชุดแรกรู้จักกับสัตว์โลก ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ผักแว่น

"นี่ตัวอะไร" ช่วยแนะนำให้เด็กๆ รู้ถึงความแตกต่างของสัตว์ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันหลายชนิด เช่น ลิง-ชะนี หรือเต่าบก-เต่าน้ำจืด-เต่าทะเล"อักษรหรรษา นานาชีวิตสัตว์" ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆโดยใช้เทคนิค
เรียงชื่อตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ


นอกจากจะเขียนแล้ว ฉันยังถ่ายภาพและออกแบบรูปเล่มหนังสือทั้งหมด
ด้วยตัวเองอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น